Adatkezelés

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

1. A TÁRSASÁG

JASA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: JASA Kft., illetve Társaság)

cégjegyzékszáma:

01-09-362455

adószáma:

10946123-2-42

székhelye:

1142 Budapest, Szőnyi u. 2. 

telefonszáma: +36300118718

e-mail címe: jasakft@gmail.com

telephelye: STEX HÁZ 1085 Budapest, József körút 55-57.

+36301798083

stexalfred@stexhaz.hu 

2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

adatkezelés:a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, valamint hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e;

harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

felügyeleti hatóság: egy tagállam által létrehozott független közhatalmi szerv; 

3. AZ ADATKEZELÉS ELVEI

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. A Társaság az adatokat olyan szabályozott módon kezeli, hogy az minden szakaszában megfeleljen az adatkezelés céljának. Az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.

A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

 

4. AZ ÉRINTETT ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSÁNAK KÖVETELMÉNYE

Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Az ügyfeleket a Társaság az adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatja adataik kezeléséről. 

5. EGYES ADATKEZELÉSEK, A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

Ügyfelek adatainak kezelése

Előzetes asztalfoglalás az Étteremben

A Társaság a vendégek számára lehetőséget biztosít előzetes asztalfoglalásra. Az asztalfoglalást az Üzletvezetők a Társaság által rendszeresített füzetben rögzítik.

A füzetben szerepel az asztalt foglaló vendég neve, továbbá - az esetleges váratlan esemény bekövetkezése miatt szükséges tájékoztatás érdekében – telefonszáma.

Az Üzletvezető a vendég adatainak rögzítése előtt minden esetben kéri az érintett hozzájárulását az adatainak rögzítéséhez, továbbá tájékoztatja, hogy adatai az éttermi szolgáltatás teljesítése, illetve meghiúsulása esetén megsemmisítésre kerülnek.

Az ügyfél adatai a szolgáltatás megvalósulási időpontjáig kerülnek tárolásra, ezt követően az adatokat a Társaság megsemmisíti.     

Megrendeléssel és a számlázással kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét a RENDELET és a Sztv. rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja RENDELET 6 cikk (1) bekezdés  a) pontjával összhangban az Ügyfél hozzájárulása, valamint RENDELET 6 cikk (1) bekezdés  c) pontja alapján az a JASA., mint számlakibocsájtót terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés célja:

A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése.

Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

A kezelt adatok köre:

Név, cím, adószám, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama:

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 plusz egy évig meg kell őrizni.

Zártláncú kamerahasználattal kapcsolatos adatkezelés

A JASA Kft. a Személyi és vagyonvédelmi törvény 26. § (1) bekezdése alapján a közterületnek nem minősülő létesítményének őrzése során jogosult elektronikai vagyonvédelmi rendszert alkalmazni.

A JASA Kft a 1085 Budapest, József körút 55-57. sz. alatti éttermében elektronikai vagyonvédelmi rendszert üzemeltet.

A kamerarendszer üzemeltetéséről a JASA Kft. az Étterembe történő belépés előtt az az Étterem ajtajában kifüggesztett dokumentumban tájékoztatja a belépő személyeket.

A JASA Kft. az elektronikai vagyonvédelmi rendszer által rögzített képanyag a Társaság 1085 Budapest, József körút 55-57. sz. alatti éttermében található számítógépen kerül tárolásra.

A JASA Kft a Személyi és Vagyonvédelmi törvény 31. § (2)-(4) bekezdése alapján az elektronikai vagyonvédelmi rendszer által rögzített, személyes adatokat tartalmazó képfelvételeket 3 munkanapig őrzi meg.

A kamerás megfigyelő és rögzítő rendszer által rögzített felvételeket az ügyvezető igazgató, az üzletvezető és az üzletvezető-helyettesek jogosultak megtekinteni.

A kamerás megfigyelő és rögzítő rendszer tárolt felvételeibe kizárólag az emberi élet, testi épség és vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása és az elkövető azonosítása, illetve az életet vagy testi épséget érintő egyéb események, balesetek feltárása érdekében tekint be.

A JASA Kft. a rögzített felvételekbe történő betekintéseket, az azt végző személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben rögzíti. 
Adattovábbításra kizárólag jogellenes magatartásara vagy kötelezettségszegésre tekintettel folyamatban lévő eljárás esetén, az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé van lehetőség. Az átadott adatok körébe a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek tartozhatnak, valamint a felvételen esetlegesen szereplő személyek neve.  

6. AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS A JOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSE

6.1 Tájékoztatás

 

Az érintett kérelmére a JASA Kft. az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, elektronikus formában e-mail-en keresztül, közérthető formában megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására a Törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről. Az elutasított kérelmekről az adatkezelő a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíti.

6.2  Helyesbítés, törlés

Ha az adatkezelő által kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

A személyes adatot törölni kell, ha

  1. a) kezelése jogellenes;
  2. b) az érintett - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - kéri;
  3. c) az adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
  4. d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
  5. e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés vagy törlés iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről. 

6.3 Hozzáférés

Az érintett jogosult hozzáférni az összes személyes adathoz, amit az adatkezelő vele kapcsolatban nyilvántart.

6.4 Adathordozhatóság

 Az adatkezelő köteles, az érintett által megadott személyes adatokat - széles körben használt, géppel olvasható formátumban - az érintett részére kiadni, ha azt az érintett kéri.

6.5 Tiltakozás

Az érintett személyes adatának kezelését kifogásolhatja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kérheti.

Ha az adatkezelő az érintett tiltakozás iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A tiltakozás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

  1. e) az adatok forrását,
  2. f) az adatok kezelésének időtartamát,
  3. g) a továbbított adatok fajtáját, címzettjét és a továbbítás jogalapját, ideértve a harmadik országokba irányuló adattovábbításokat is,
  4. h) az adatkezelő, valamint az adatfeldolgozó nevét és címét, a tényleges adatkezelés, illetve az adatfeldolgozás helyét és az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységét,
  5. i) az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellegét.

a személyes adatokhoz kizárólag a Társaság alkalmazásában álló, illetve a Társaság által megbízott személy férhet hozzá, amennyiben a hozzáférés a munkakörének ellátásához, illetve a megbízatásának teljesítéséhez szükséges

7. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

Név: JASA Kft.

Székhely: 1142 Budapest, Szőnyi u. 2. 

Cégjegyzékszám: 01-09-362455

Adószám: 10946123-2-42

Telefon: 06/30/179-8083

W-mail: jasakft@gmail.com

STEX logo
Budapest VIII., József Körút. 55-57.
+36 30 179 80 83
stexalfred@stexhaz.hu

Nyitvatartás

Hétfő: 11:00-23:00
Kedd: 11:00-23:00
Szerda: 11:00-23:00
Csütörtök: 11:00-23:00
Péntek: 11:00-24:00
Szombat: 11:00-24:00
Vasárnap: 11:00-23:00

Kövessen minket